DESIGNPROPAGANDA - všeobecné obchodní podmínky

I. VŠEOBECNĚ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy vzniklé z kupních smluv uzavřených mezi Designpropaganda s.r.o., se sídlem Vinohradská 34, 120 00 Praha 2, IČ:27879194, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Městský soud v Praze , vložka 123692 C („Prodávající“) a Kupujícím (zahrnujíc jak spotřebitele, tak ostatní zákazníky).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány dle právního řádu ČR. 

II. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1.        Pokud je Kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky E-shopu, přičemž kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky Kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí Kupujícímu přijetí objednávky a zašle oznámení na určený e-mail. Přijatou objednávku je možné měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stran.

2.        Před definitivním zasláním objednávky Prodávajícímu doporučujeme Kupujícímu využít možnosti provést zevrubnou kontrolu celé objednávky. Následně Kupující objednávku odešle prostřednictvím kliknutí na políčko „Potvrdit objednávku“.

3.        Není-li Kupujícím spotřebitel, pak je návrhem na uzavření kupní smlouvy odeslaná objednávka zboží Kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného potvrzení objednávky Prodávajícím Kupujícímu.

4.        Výše popsaným postupem vedoucím k uzavření kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s Podmínkami a že s nimi souhlasí. Stránka E-shopu obsahuje zřetelnou možnost Podmínky před odesláním objednávky prostudovat a doporučujeme všem Kupujícím této možnosti využít a detailně se s nimi seznámit.

5.        Nákresy, barvy, počet kusů, dostupnost, váha, rozměry výrobků (zboží) uvedené v katalozích či na našich internetových strankách jsou pouze informativní, pokud nejsou výslovně označeny jako závazné.

6.        Ceny jsou uváděny včetně DPH, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o cenu bez DPH.

III. DODACÍ LHŮTY, ZPŮSOB DODÁNÍ, NEODEBRÁNÍ ZBOŽÍ A FAKTURACE

1.        Dodací lhůta je stanovena v popisu výrobků na internetových stránkách, či v zaslané nabídce. Dodací lhůta je splněna dnem odeslání zásilky, dnem vyskladnění zboží ze skladu prodávajícího nebo dnem připravení zboží k převzetí Kupujícím. Prodávající je oprávněn k částečným dodávkám zboží. Dodací lhůty se prodlužují v případě neočekávaných, Prodávajícím nezaviněných skutečností, jako např. neočekávané zásahy vyšší moci, stávky a další překážky, které se nedají Prodávajícím ovlivnit. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů Prodávajícího. V tomto případě je uplatnění finančních nároků z důvodu prodlení vůči Prodávajícímu vyloučeno. Přímé škody vzniklé z důvodu prodlení dodání zboží, zaviněného Prodávajícím, lze uplatnit pouze do výše hodnoty zboží v prodlení.

2.        Způsob dodání zboží je určen v objednávce. Pokud není písemně sjednáno jinak, jde úhrada dopravného k tíži Kupujícího a jeho výše bude stanovena v objednávce. Kupující přebírá nejpozději odesláním zboží (předáním zboží k přepravě), riziko vzniku škody na zboží.

3.        Smluvní strany se dohodly, že pokud Kupující zakoupené zboží nepřevezme do 21 dnů ode dne sjednaného v kupní smlouvě, příp. kdy byl písemně, telefonicky nebo faxem k odběru Prodávajícím vyzván (dále jen neodebrané zboží), může Prodávající od kupní smlouvy odstoupit a toto zboží prodat jiné osobě. Kupujícímu pak v důsledku takové skutečnosti nevznikají žádné nároky na náhradu škody. Písemné odstoupení musí být doručeno druhé smluvní straně. Za neodebrané zboží po odstoupení od smlouvy ze strany Prodávajícího je Prodávající oprávněn fakturovat Kupujícímu paušalizovaný nárok na náhradu způsobené škody ve výši až 50 % ve vztahu k ceně neodebraného zboží.

4.        V případě, že došlo k následnému odběru neodebraného zboží a Prodávající dosud nevyužil práva odstoupení dle před- chozího bodu, je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty tohoto zboží za každý den prodlení přesahující prvních 14 dnů prodlení.

5.        Výsledný daňový doklad Prodávající vystaví a zašle Kupujícímu e-mailem do 14 dnů od převzetí zboží.

6.        Smluvní pokuty jsou splatné dnem doručení faktury a lze je započíst oproti přijaté záloze a/nebo oproti jinému obdrženému plnění od Kupujícího.

IV. ÚHRADA – PLATBA ZBOŽÍ

1. U nákupu přes e-shop může Prodávající  požadovat 100% výši zálohy z ceny ve objednávky (záleží na specifikaci produktu). Při nezaplacení požadované zálohy do 14 dnů od vystavení objednávky bude příslušná objednávka automaticky zrušena. Odsouhlasená dodací lhůta se počítá od připsání úhrady celé kupní ceny na účet Prodávajícího uvedený v objednávce. V případě prodlení s úhradou faktury ze strany Kupujícího je Prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tímto není dotčen případný nárok na náhradu škody.

V. PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

1.        Pro nákupy a smlouvy uzavřené prostřednictvím E-shopu má Kupující, je-li spotřebitelem, v souladu s § 1829 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Tohoto práva lze využít pouze v případě, jedná-li se o spotřebitele.

2.        V souladu s ustanovením § 1820 písm. f) občanského zákoníku tímto Prodávající poskytuje poučení spotřebitelům o právu odstoupit od smlouvy v souladu s nařízením vlády č. 363/2013 Sb. pro případ uzavření kupní smlouvy prostředky na dálku:

I.      Spotřebitel má právo na odstoupení od uzavřené smlouvy do 14 dnů, pouze však na objednávky uzavřené mimo prodejnu. Toto právo není možné uplatňovat na produkty, vyráběné na zakázku. Zákázkovou výrobou se považuje zboží s dodací lhůtou 4 týdny a déle. Odstoupit od smlouvy mají ze zákona právo jen spotřebitelé, tedy fyzické osoby.

II.      Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni dodání zboží, tj. ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

III.      Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat DESIGNPROPAGANDA s.r.o., se sídlem Vinohradská 34, 120 00 Praha 2, tel: +420 608 00 00 52, e-mail: info@designpropaganda.com formou jedno- stranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Můžete použít níže přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

IV.      Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

V.      Důsledky odstoupení od smlouvy

 Platbu vrátíme poníženou o přímé náklady spojené s pořízením a vrácením zboží a to do 14 dnů po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve:

a)    Převzetí zboží Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete       zpět nebo je předejte Prodávajícímu. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b)       Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením a pořízením zboží. Přímými náklady se rozumí náklady spojené s pořízením zboží (např. se jedná o dopravu zboží od výrobce k Prodávajícímu, náklady na dopravu Prodávajícího Kupujícímu, náklady na dopravu zpět k výrobci, či náklady Prodávajícího spojené s vrácením zboží výrobci).

c)       Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Bude-li zboží vráceno ve viditelně  použitém či poškozeném stavu (tedy stavu jiném než byl stav zboží v době nákupu) bude vrácená částka ponízena o náklady spojené s uvedením zboží do jeho původního stavu a to pouze v případě že je oprava/úprava/vyčištění - tedy uvedení zboží do původního stavu možná. Pokud bude zboží ve stavu, který již do původního stavu uvést nelze, není vrácení zboží prodávajícímu možné.

3. Pro zdárné a bezproblémové vrácení zboží Prodávající žádá Kupující – spotřebitele o dodržení následujícího postupu:

a.       Kontaktujte nás s žádostí o odstoupení od kupní smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a převzetí zboží. Po kontrole Vás vyzveme k písemné žádosti o odstoupení od kupní smlouvy a o zaslání zboží zpět.

b.       Kompletní žádost společně s kopií objednávky zašlete doporučeně či e-mailem na naši fakturační adresu.

c.        Samotné zboží zašlete doporučeně a pojištěné na naši fakturační adresu. Za ztrátu či poškození zásilky během přepravy zpět     neručíme. Zboží musí být kompletní (včetně všech dokladů a příslušenství), nepoužité, nepoškozené a zabaleno tak, aby se během přepravy nepoškodil jeho originální obal. Vrácené zboží zpět nezasílejte na dobírku (takové zboží nebude převzato).

d.       Peníze budou zaslány na účet. Změna příjemce nebo způsobu vrácení částky je zpoplatněna částkou 250 Kč.

4. Odstoupit od kupní smlouvy nelze v těchto případech:

·           je-li zboží vráceno poškozené (včetně originálních obalů), použité nebo nekompletní (bez dokumentace, záručního listu,

příslušenství atd.),

·           je-li zboží objednáno se zakázkovou volitelnou součástí, která je vyrobena dle přání

Kupujícího nebo pro jeho osobu; příkladem by mohl být výrobek s vybraným zakázkovým čalouněním nebo výrobek s volitelným mořením dřeva, popřípadě jiná zakázková výroba. Za zakázkové výrobky se považují např. veškeré výrobky na E-shopu u niž je uvedena dostupnost více než „14.dnů“. Tyto výrobky nejsou skladem a jsou vyráběny vždy až dle přání a požadavků individuálního zákazníka.

·           jedná-li se o služby poskytované v rámci prodeje zboží, jejichž plnění bylo již započato; příkladem by mohla být objednaná montáž židle u výrobce.

V souladu s ustanovením § 1837 d) OZ jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech Prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5 % denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

VI. REKLAMACE, ZÁRUČNÍ LHŮTY

1.        U veškerých zásilek musí Kupující bezprostředně po obdržení zkontrolovat správnost dodaných položek, jejich úplnost a případné viditelné poškození vzniklé přepravou. Zjištěné vady musí být vyznačeny na dodací list a potvrzeny dopravcem, jinak nebudou uznány. Ostatní vady zjištěné po rozbalení zboží musí Kupující ihned písemně oznámit Prodávajícímu. Nad rámec zákonné odpovědnosti za vady zboží upravené v občanském zákoníku poskytuje Prodávající Kupujícímu záruku za jakost zboží po dobu 2 let ode dne dodání zboží. Právnické osoby mají ze zákona záruční lhůtu v délce 12 měsíců. Kupující je povinen důsledně dodržovat pravidla instalace a užívání výrobků, zejména pak kontrolovat dotažení šroubových spojů.

2.        Nároky Kupujícího z vad zboží vyplývají z příslušných ustanovení občanského zákoníku České republiky.

3.        Odpovědnost za vady nevzniká a ani o vady kryté zárukou za jakost se nejedná v případě, kdy: (a) bylo použito nevhodně vzhledem k jeho užitným vlastnostem anebo v rozporu s účelem, ke kterému je určeno; a/nebo (b) bylo následně svévolně upraveno, změněno či spojeno s jinými předměty nedodanými Prodávajícím. Důvodem k reklamaci rovněž nejsou drobné diskrepance v rozměrech a barevných odstínech způsobené zejména přírodním charakterem použitých materiálů. Odpovědnost za vady ani záruka za jakost se taktéž nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

4.        Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Kupujícího se má za to, že za vadu odpovídá Prodávající, který je povinen vadu odstranit. V případě, že Prodávající prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Kupující uhradit Prodávajícímu oprávněné náklady spojené s jejím odstraňováním plus přirážku ve výši 20 %.

5.        V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1) písm. j) občanského zákoníku je Kupující oprávněn se obrátit se svou eventuální stížností, jež nebyla k jeho spokojenosti vyřešena reklamačními pracovníky Prodávajícího, na příslušný český soud nebo na Českou obchodní inspekci, případně na místně příslušný živnostenský úřad dle sídla Prodávajícího.

VII. ROZHODNÉ PRÁVO, PŘÍSLUŠNOST SOUDU

1.        Rozhodujícím právem je právo České republiky. Uplatnění Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je výslovně vyloučeno. Místně příslušným soudem je pro obě smluvní strany v případě sporů Okresní soud v Praze. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle či v místě bydliště Kupujícího.

2.        Pokud se některé ustanovení Podmínek dostane do rozporu s občanským zákoníkem České republiky, platí příslušná úprava občanského zákoníku, ostatní články Podmínek však zůstávají nedotčeny.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY PRODÁVÁJÍCÍM

1.Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména z důvodu momentálně vzniklé nedostupnosti objednaného zboží nebo nezaplacení ceny zboží ze strany kupujícího. O odstoupení je však prodávající povinen neprodleně informovat kupujícího a pokusit se dohodnout s ním možné řešení.

2. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím rovněž v případě zjevné chyby v ceně zboží (čímž se rozumí zejména situace, je-li cena objednaného zboží nižší o více než 30 %, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé) a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ A PLATNOST PODMÍNEK

1.        Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

2.        Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

3.        Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření Prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze Prodávajícímu.

4.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

5.        Podáním objednávky prostřednictvím E-shopu Kupující potvrzuje, že se s obsahem Podmínek seznámil, souhlasí s nimi a přijímá je.

6.        Tyto obchodní podmínky vstoupily v platnost a účinnost dne 1. 1. 2014 a nahrazují všechny dříve vydané obchodní podmínky.

Způsoby platby a doručení

Způsoby dodání

Osobní odběr Praha

 • DESIGNPROPAGANDA S.R.O.
  Vinohradská 34
  120 00 Praha 2
  Česká Republika
 • Otevírací doba:
  PO-PÁ 10:00-18:00
  ČT 10:00-19:00
  SO 10:00-14:00
  NE 10:00-16:00


Česká pošta - balík do ruky + 130 Kč

Česká pošta - balík na poštu + 130 Kč 

Stěhovací služba ( Praha ) + 750 Kč

 • Dopravní paušál 750 Kč
  Výnos partro 50 Kč
  Hodina montáže 750 Kč

Stěhovací služba ( mimo Prahu ) od 25 Kč/km

 • Mimo Prahu do 50 km 25 Kč/km
  Mimo Prahu do 100 km 20 Kč/km
  Mimo Prahu nad 100 km 16 Kč/km
  Výnos partro 50 Kč
  Hodina montáže 750 Kč

Způsoby platby

Dobírka (+ 20 Kč)

Platba zálohy na prodejně

 • DESIGNPROPAGANDA S.R.O.
  Vinohradská 34
  120 00 Praha 2
  Česká Republika
 • Otevírací doba:
  PO-PÁ 10:00-18:00
  ČT 10:00-19:00
  SO 10:00-14:00 (SO v období letních prázdnin zavřeno)

Bankovním převodem (při objednání sleva 3%)

 • IBAN: 58201 0000 0002 8003 156 16
  SWIFT: FIOBCZPPXXX
  Účet: 2800315616/2010
  Var. symbol: číslo objednávky

Platba kreditní kartou při objednání

Platba přes PayPal při objednání

MÁTE OTÁZKU OHLEDNĚ NAŠICH SLUŽEB A SORTIMENTU?
Rádi na Vaši otázku odpovíme. Kontaktujte nás prosím buď telefonicky na čísle +420 608 00 00 52, anebo prostřednictvím emailu info@designpropaganda.com.